سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
موسسه آموزشی وپژوهشی امام خمینی (ره) 
عضو هیئت علمی  
 
 
علمی ، پژوهشی 
همکاری 
مؤسسه علوم انسانی قم 
عضو شورای علمی گروه علوم تربیتی 
 
 
علمی ، پژوهشی 
همکاری 
مؤسسه آموزش عالی اخلاق و تربیت 
مدیرگروه تربیت اخلاقی 
 
 
علمی و اجرائی 
همکاری 
مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) 
عضو شورای تحصیلات تکمیلی 
 
 
علمی ، پژوهشی 
همکاری 
مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) 
عضو شورای فقه و اصول 
 
 
علمی ، پژوهشی 
همکاری 
مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) 
عضو شورای علمی گروه علوم تربیتی 
 
 
علمی ، پژوهشی 
تدریس 
موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره 
مدرس 
 
 
دروس اختصاصی و عمومی 
تدریس 
مؤسسه علوم انسانی قم 
مدرس 
 
 
دروس اختصاصی و عمومی