بررسی مقایسه ای رابطه ی شاخصه های تربیت اخلاقی (داوری اخلاقی و رفتار اخلاقی) با مؤلفه های ادراک خود در نوجوانان عادی و دارای مشکل رفتاری
59 بازدید
محل نشر: تربیت اسلامی » بهار و تابستان 1387 - شماره 6 (38 صفحه - از 123 تا 160)
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
هدف از انجام این پژوهش،بررسی رابطهء ادراک خود،داوری اخلاقی و رفتار اخلاقی و مقایسهء آنها در میان دو گروه از نوجوانان عادی و دارای مشکل رفتاری می‌باشد؛بدین‌ منظور تعداد بیست نفر از نوجوانان عادی(پسر)و بیست نفر از نوجوانان(پسر)دارای‌ مشکل رفتاری به‌صورت تصادفی با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای از دو مقطع راهنمایی و متوسطهء چهار ناحیهء آموزش و پرورش شهر قم،انتخاب شدند.اطلاعات مورد نیاز پژوهش‌ با استفاده از روش مصاحبهء بالینی و نیز تطبیق ملاک‌های تشخیصی اختلال رفتاری بر اساس معیارهای DSM/IV جمع‌آوری گردید.تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از آزمون‌های‌ آماری Uمان-ویتنی،t(مستقل)و مجذور کای نشان داد که میان آزمودنی‌های دو گروه از نظر میزان استفاده از طرحواره اجتماعی و گروه دارای مشکل رفتاری بیشتر از طرحواره فعال استفاده می‌کنند؛همچنین،گروه عادی از نظر سطح تحولی ادراک خود به گونهء موضوع در سطح سه و گروه دیگر در سطح دو قرار دارند.از نظر سطوح تحولی مؤلفه‌های‌ خود به گونهء فاعل،گروه عادی در سطح دو و گروه دیگر در سطح یک قرار دارند. مقایسه‌های بین گروهی به لحاظ سطوح تحول داوری اخلاقی نیز نشان داد که گروه عادی در یک سطح بالاتر از گروه مشکل رفتاری قرار دارند و از این لحاظ تفاوت معناداری میان‌ دو گروه وجود دارد.نتیجهء کلی اینکه فرضیهء وجود ارتباط میان سطوح داوری اخلاقی و رفتار اخلاقی شواهد تأییدکننده‌ای در پژوهش حاضر کسب کرده است،اما تأیید روابط احتمالی میان ادراک فرد از خویشتن و رفتار اخلاقی،و به تعبیر دیگر میانجی‌گیری ادراک‌ خود بین تحول داوری اخلاقی و رفتار اخلاقی،نیاز به پژوهش‌های دیگری دارد. کلیدواژه ها : ادراک خود ،داوری اخلاقی ،رفتار اخلاقی
آدرس اینترنتی